AKCE NOVINKY

Akce 1+1 2017JL 201707

Reklamační řád

Základem tohoto reklamačního řádu je aktuální Občanský zákoník a Obchodní zákoník ve znění příslušných zákonů.

Firma JTX Jihočeská textilní s.r.o. se sídlem Ke Statku 19 - Purkratice 397 01 Písek, stanoví pro případ reklamace vad zboží následující postup:

  1. Kupující je povinen zboží prohlédnout s náležitou péčí a bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí i předání zboží dopravcem (např. Česká pošta) zákazníkovi.
  2. Kupující je povinen ověřit při převzetí zda je dodané zboží vybaveno potřebnými doklady.
  3. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil nebo které při prohlídce bylo možno zjistit.
  4. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře je nutno neprodleně po převzetí podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu.
  5. Kupující musí oznámit zjištěné vady bez zbytečného odkladu prodávajícímu osobně nebo písemně na adrese prodávajícího. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady.
  6. Za vadu nelze považovat změnu zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho použití, opotřebení, či nesprávného používání, popřípadě nesprávného zásahu.
  7. K reklamaci doporučujeme  předložit fakturu, doklad o zaplacení a dodání zboží, nebo jiný doklad, ve kterém je uvedeno datum pořízení zboží, nebo jiným věrohodným způsobem prokázat  nákup zboží.
  8. V případě reklamace vad zboží je prodávající povinen tuto reklamaci převzít, neprodleně posoudit zda se jedná o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou a zda je reklamace oprávněná. Rozhodnutí a vyřešení reklamace je prodávající povinen učinit nejdéle do 30-ti dnů od nahlášení nebo zaslání informace  o reklamaci. V případě, že vyřízení vyžaduje odborné posouzení nebo provedení rozboru, dohodne se zákazníkem delší lhůtu.
  9. O způsobu řešení reklamace rozhodne prodávající. A to buď přiměřenou slevou nebo výměnou za nové. V případě opakované vady má zákazník právo na odstoupení od smlouvy a vrácení peněz.
  10. Prodávající poskytuje na zboží záruční lhůtu, která je stanovena na 24 měsíců ze zákona. Záruční dobu však nelze zaměňovat s životností zboží tj. dobou, po kterou při svéprávném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.